Αρχική

Η άποψη σας

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
 

Η Διεύθυνση μας

Είσοδος μελώνΠώς να μας βρείτε

Δώστε διεύθυνση που βρίσκεστε και θα σχεδιάσουμε το πώς θα μας βρείτε

Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ και ΕΕΠ-ΕΒΠ για απόσπαση σχ. έτους 2020-2021 σύμφωνα με το Ν. 4722/20
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 07:52

Η Εγκύκλιος  νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ εδώ

Η Πρόσκληση εδώ

 
24-9-2020ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αναρτήθηκε απο τον/την Ζαφείρη Ήρα   
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 10:59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι & ΙΙ   του άρθρου 7   (ΦΕΚ2314/τΒ΄/10-8-12)

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     2020-2021 .

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του  πίνακα  μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την ανάρτησή του .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Πέμπτη  24-9-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ /ΛΗΞΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τετάρτη  30-9-2020.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΔΩ

 
Τοποθέτηση Αναπληρωτών, Eπανατοποθετήσεις Μόνιμων Εκ/κών
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 19:46

Ο πίνακας τοποθέτησης αναπληρωτών,τοποθέτησης μεταταγμένων και επανατοποθέτησης μόνιμων εκπαιδευτικών εδώ.

Καλούνται οι αναπληρωτές και μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 24/9/20 στις 8.00 π.μ. στα σχολεία που τοποθετήθηκαν.

 
Κενά αναπληρωτών ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Παιδείας
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 14:03

Καλούνται

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 που  προσλήφθηκαν στις 18/9/2020, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα κενά που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έως τις 23/9/2020 και ώρα 17:00 μ.μ, είτε με φαξ στο 213 1600 847, είτε ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο ekpthema@dipe-dytik.att.sch.gr είτε (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης όλες oi ομάδες σχολείων που παρουσιάζουν κενά.

Η δήλωση  τοποθέτησης  εδώ

Τα λειτουργικά κενά  εδώ

 
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά την επανεξέταση αιτήσεων
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 08:23

Ο πίνακας τοποθέτησης εδώ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν  στα σχολεία που τοποθετήθηκαν στις 24/9/20 στις 8.00 π.μ. και να αναλάβουν υπηρεσία σύμφωνα με τις οδηγίες των Διευθυντών των σχολείων.

 
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ86
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 07:56

Καλούνται

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ86 που  προσλήφθηκαν στις 18/9/2020, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα κενά που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έως τις 23/9/2020 και ώρα 12:30 μ.μ, είτε με φαξ στο 213 1600 847, είτε ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο ekpthema@dipe-dytik.att.sch.gr είτε (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης όλες oi ομάδες σχολείων που παρουσιάζουν κενά.

Η δήλωση  τοποθέτησης  εδώ

Τα λειτουργικά κενά  εδώ

 
Τοποθέτηση Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, Eιδικής Αγωγής, ΕΕΠ, ΕΒΠ
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 21:40

Ο πίνακας δεν αφορά τους αναπληρωτές ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ86 Γενικής Παιδείας

O πίνακας τοποθέτησης εδώ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 23/9/20 ή στις 24/9/20 στο σχολείο που τοποθετήθηκαν στις 8.00 π.μ.

 
21-9-2020Πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών (Α΄&Β΄) Δ.Σ. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Αναρτήθηκε απο τον/την Ζαφείρη Ήρα   
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 11:50

Προκηρύσσουμε τις κενούμενες θέσεις των Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.Δυτικής Αττικής για υπόλοιπο θητείας ( έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών ) και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής  ( άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 ) κι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής  σχετική αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον ανήκουν οργανικά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή   25 Σεπτεμβρίου 2020 ( και ώρα 15:00), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Tις κενούμενες θέσεις των Υποδιευθυντών των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π . Ε . Δυτικής Αττικής για υπόλοιπο θητείας ( έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχ ώ ν ) και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω  διατάξεων, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής  ( άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 ) κι

επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να  υ π οβά λ ου ν στη  Δ ι εύ θυ νση  Π . Ε .

Δυτικής Αττικής   σχετι κή   α ί τη ση   υ π οψ η φι ότη τα ς συνοδευόμενη  από τα απαραίτητα  δικαιολογητικά,  για τη

 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον ανήκουν οργανικά,

 

από την Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου μέχρι

 

και την Παρασκευή   25  Σεπτεμβρίου  2020 ( και ώρα 15:00),  προκειμένου  να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής:

1.   1ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (02 ΘΕΣΕΙΣ)

2.   3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (01)

3.   7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(01)

4.   11ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (01)

5.   4Ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (01)

6.   3ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ(01)

7.   8Ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ (01)

8.   2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (01)

9. 1ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (01)

10.  5Ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (01)

11. 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ (01)

12. 4ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ (01)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συνεδρίαση των Συλλόγων διδασκόντων για την επιλογή Υποδιευθυντών γίνεται με τη λήξη της προθεσμίας της διαδικασίας(25-9-2020) κι όχι νωρίτερα.

 

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 176

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Μισθοδοσία

Αναζήτηση άρθρων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 82
19200  Ελευσίνα
Τηλ:2131600 827, 2131600 842
Fax:2131600 847
mail@dipe-dytik.att.sch.gr