Αρχική Εκπαιδευτικά Θέματα 21-9-2020Πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών (Α΄&Β΄) Δ.Σ. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Η άποψη σας

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
 

Η Διεύθυνση μας

Είσοδος μελών

21-9-2020Πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών (Α΄&Β΄) Δ.Σ. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 11:50

Προκηρύσσουμε τις κενούμενες θέσεις των Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.Δυτικής Αττικής για υπόλοιπο θητείας ( έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών ) και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής  ( άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 ) κι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής  σχετική αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον ανήκουν οργανικά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή   25 Σεπτεμβρίου 2020 ( και ώρα 15:00), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Tις κενούμενες θέσεις των Υποδιευθυντών των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π . Ε . Δυτικής Αττικής για υπόλοιπο θητείας ( έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχ ώ ν ) και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω  διατάξεων, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής  ( άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 ) κι

επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να  υ π οβά λ ου ν στη  Δ ι εύ θυ νση  Π . Ε .

Δυτικής Αττικής   σχετι κή   α ί τη ση   υ π οψ η φι ότη τα ς συνοδευόμενη  από τα απαραίτητα  δικαιολογητικά,  για τη

 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον ανήκουν οργανικά,

 

από την Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου μέχρι

 

και την Παρασκευή   25  Σεπτεμβρίου  2020 ( και ώρα 15:00),  προκειμένου  να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής:

1.   1ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (02 ΘΕΣΕΙΣ)

2.   3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (01)

3.   7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(01)

4.   11ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (01)

5.   4Ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (01)

6.   3ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ(01)

7.   8Ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ (01)

8.   2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (01)

9. 1ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (01)

10.  5Ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (01)

11. 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ (01)

12. 4ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ (01)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συνεδρίαση των Συλλόγων διδασκόντων για την επιλογή Υποδιευθυντών γίνεται με τη λήξη της προθεσμίας της διαδικασίας(25-9-2020) κι όχι νωρίτερα.

 

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Αναζήτηση άρθρων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 82
19200  Ελευσίνα
Τηλ:2131600 827, 2131600 842
Fax:2131600 847
mail@dipe-dytik.att.sch.gr