ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι & ΙΙ του άρθρου 7 (ΦΕΚ2314/τΒ΄/10-8-12) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020-2021 .

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του  πίνακα  μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την ανάρτησή του .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Πέμπτη  24-9-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ /ΛΗΞΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τετάρτη  30-9-2020.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ  ΕΔΩ

Χάρτης Σχολείων

Ο Χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο Χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Χάρτης Σχολικών Μονάδων