Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής αναβάθμισε τη δισύνδεση με το Internet σε 100  Mbps την Παρασκευή 4-6-2021