Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε τρία είδη φακέλων: α) τον ατομικό του φάκελο

                                                                               β) το φάκλεο ομάδας

                                                                               γ) τον κοινόχρηστο φάκελο

Οι παραπάνω φάκελοι για λόγους ασφαλείας, βρίσκονται σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή (File Server). 

Κάθε μέρα στο τέλος της ημέρας, ο χρήστης πρέπει να παίρνει backup των αρχείων του στον ατομικό φάκελο.

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα με μια εφαρμογή που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη.