Έντυπα άσκησης ιδιωτικού έργου

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου - πατήστε εδώ

Για έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς - πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά άδειας άσκησης έργου με αμοιβή - πατήστε εδώ

 

Διδασκαλία στο σπίτι 

Η αίτηση εκπαιδευτικού εδώ.

Οι οδηγίες εδώ.

 

Αίτησης θεραπείας

Για το έντυπο πατήστε εδώ

 

Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού

Για το έντυπο πατήστε εδώ


Μοριοδότηση σχολικών μονάδων